Calendar ortodox pentru ziua de 27 martie 2024: Rugăciunea ce aduce vindecare asupra celor ce o rostesc –

Află ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 27 martie 2024! Data la care Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic, ce a luptat pentru a își păstra credința în Dumnezeu.

Rugăciunea vindecătoare pe care este bine să o rostești pe 27 martie!

Calendar ortodox 27 martie 2024

Sărbătoare 27 martie. Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic este sărbătorită în fiecare an pe data de 27 martie în calendarul ortodox.

Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic nu a avut noroc la începutul vieții sale, luptându-se din răsputeri pentru tot ceea ce avea. Aceasta era o fată sărmană și a devenit slujnica unei femei evreice, anume Pavtila, femeia voievodului Tesalonicului. Aceasta a simțit încă de la o vârstă fragedă apropierea pe care o avea față de Dumnezeu, motiv pentru care Pavtila o silea să renunțe la creștinism și să accepte credința pe care o avea ea.

Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic refuza de fiecare dată să îl lase pe Dumnezeu, motiv pentru care Pavtila o chinuia foarte rău. Acest lucru nu a făcut-o pe Sfânta Muceniță să renunțe la credință, ci să se adăpostească mai mult în aceasta, fiind obișnuită să meargă la biserică pe ascuns.

Într-o zi, Pavtila a aflat că sluga ei a mers la biserica creștină, motiv pentru care a întrebat-o: „„Pentru ce n-ai mers la sinagoga noastră, ci te-ai dus la biserica creștinească?”, iar tânăra i-a răspuns: „„De vreme ce Dumnezeu este în biserica creștinească, iar de la sinagogă iudaică s-a depărtat, nu mă duc la sinagogă, ci la biserică”.

Din cauza furiei pe care o avea, Pavtila a decis să o lege pe Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic și să o arunce într-un loc întunecat, însă atunci când s-a întors să o vadă, aceasta era dezlegată din legături.

După acest moment au urmat și alte chinuri, până în momentul în care Pavtila a bătut-o cu bețe groase și a închis-o într-o închisoare, unde aceasta a decedat, potrivit doxologia.ro.Sărbătoare 27 martie

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic, sărbătorită pe 27 martie în calendarul creștin

Troparul Sfintei Muceniţe Matroana din Tesalonic, glasul al 4-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Matroana, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmosul

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise, în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit-o.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeieştile cete ale celor fără de trup, dănţuieşti împrejurul Pricinuitorului a toate, Dumnezeu şi bucurându-te cu adevărat de strălucirea cea dumnezeiască, lumi­nează pe cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos, Dumnezeu, Cel Ce a binevoit a primi chip de rob, vrând să-l slobozească pe aces­ta din stricăciune şi din legă­turile morţii, pe tine, muceniţă, din jugul robiei lui te-a slobozit şi mireasă te-a logodit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Firea femeiască, îmbărbă­tată fiind cu harul, prin slăbi­ciunea trupului a doborât, cu putere dumnezeiască, semeţia cea plină de îngâmfare, care se lăuda mai înainte fără de mă­sură că va nimici marea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Uşa pogorârii Tale celei către noi, Doamne, Te-a arătat în chip strălucit, mai presus de fire, pe Tine, Iubitorule de oameni, Cel Ce Te numeşti în chip tainic ră­sărit de soare şi lumină, îndoit cu firea.

Cântarea a 3-a

Irmosul

Se veseleşte de Tine, Bise­rica Ta, Hristoase şi strigă: Tu eşti puterea şi scăparea şi întărirea mea, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria gândului ai răb­dat chinuirea cumplită a celei nelegiuite şi crude, păti­mind, Muceniţă Matroana, Preafericită.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Simţind durerile biciuirilor, le-ai suferit plină de răbdare şi în locul întunericului cel pi­păit, dumnezeiască strălucire ai primit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvoarele sângelui tău au stins focul nelegiuirii, iar pe credin­cioşi i-a adăpat cu apele dreptei credinţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, lespede şi chivot, ceea ce ai primit în pântece pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel fără de început, dumnezeieşte te lău­dăm, Preacurată.

Irmosul

Se veseleşte de Tine, Bise­rica Ta, Hristoase şi strigă: Tu eşti puterea şi scăparea şi întărirea mea, Doamne.

Cântarea a 4-a

Irmosul

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica, pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere dumnezeiască fiind întărită, Sfântă Muceniţă Matroana, ai scăpat acum din robia stăpânei celei amarnice; căci ai dobândit cuget neînduplecat, slujind nu­mai lui Hristos.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răcnind şi ameţită de beţie şi fierbând de mânie, preanelegiuita, cu cruzime sfâşia trupul tău cu biciuiri, muceniţă purtă­toare de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tinerească răbdare ai arătat, fiind închisă în locuri întune­coase şi chinuită de foame, muceniţă. Dar ai dobândit drept răsplă­tire ospăţul cel nemuritor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnicul cel ferecat în aur te-a închipuit de mai înainte pe tine, maica cea adevărată a lui Dumnezeu, care a purtat pe Dumnezeu Întrupat, Cel Ce toate le luminează cu străluci­rea dumnezeirii.

Cântarea a 5-a

Irmosul

Tu, Doamne, Lumina mea, în lume ai venit Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe tine cu credinţă.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tine, Dătătorule de viaţă, cunună preastrălucită de laudă Te-a dobândit cugetătoarea de Dumnezeu şi s-a mutat din întuneric către lumina cea dumnezeiască.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărit-a, Hristos, pe piatra credinţei picioarele tale, feri­cită, îndreptând cu înţelepciu­ne paşii tăi către Dânsul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Minte dumnezeiască şi înţe­leaptă şi de Dumnezeu cuge­tătoare având, cu adevărat, în ceata mucenicilor străluceşti, Preafericită Matroana.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu trupul dumnezeirii şi chipul omenirii unite, neames­tecate le-ai născut, Maica lui Dumnezeu, după unirea cea neames­tecată.

Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii

Cântarea a 6-a

Irmosul

Jertfi-voi Ţie, cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, cea curăţită de sângele demonilor cu Sângele cel curs din coasta Ta.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorinţa Evei ai cules-o acum cu pricepere, Sfântă Ma­troana, îndumnezeită fiind cu înclinarea ta cea neîncetată şi cu dreptate te-ai învrednicit de slava cea veşnică.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu se judecă cineva de este rob sau liber în Hristos, ci fru­museţea virtuţii, împodobită cu chipurile dreptei credinţe; pe care tu ai izbutit-o în faptă, pur­tătoare de chinuri nebiruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuget bărbătesc în trup fe­meiesc primind, muceniţă, cum­plitele chinuri ale celei rele şi păgâne le-ai suferit, iar cu sa­bia răbdării ai omorât-o pe dânsa, în chip duhovnicesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Biserică a lui Dumnezeu şi cămară, năstrapă, sfeşnic şi les­pede, care ai avut înscris înăun­tru pe Cuvântul, Cel Ce din mi­lostivire S-a Întrupat, te cu­noaştem pe tine, Preacurată.

Irmosul

Jertfi-voi Ţie, cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, cea curăţită de sângele demonilor cu Sângele cel curs din coasta Ta.

CONDAC

glasul al 8-lea

Biserica ta cea Preacinstită, ca pe o tămăduire sufletească aflând-o credincioşii, cu mare glas strigăm ţie: Sfântă fecioară Mu­ceniţă Matroana, cea cu nume mare, roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a

Irmosul

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam fiind aprinşi de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului au strigat: Bine­cuvântat eşti în biserica slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bunăvoinţă şi cu îndrăz­neală ai alergat, cu adevărat, la Cel dorit de tine, prealăudată, cu mulţumire strigând: Bine­cuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru veselie şi bucurie te-ai mutat, Sfântă Matroana, plină de tot felul de bunătăţi, de pe pământ către cereasca dănţuire, mări­tă, dobândind moştenire nemu­ritoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Purtând făclii eşti cu fecioa­rele în ceruri, după ce ai suferit cu răbdare bătăi şi chinuri de la păgâna cea fărădelege şi acum cânţi Ziditorului tău: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Plină de lumină şi împodo­bită cu toate bunătăţile ai năs­cut Întrupat, mai presus de cuvânt, pe Cuvântul Tatălui, Maică Fecioară. Binecuvântată eşti tu între femei, stăpână fără de prihană.

Cântarea a 8-a

Irmos

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise, în groapă, le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te-ai liberat din trup, te-ai învrednicit a vedea strălucirile luminii celei bogate şi a locui în cortul cel ceresc, în locul cortului celui neluminos şi plin de întuneric în care ai fost închisă, cinstită, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumoasă este cununa cu care ai fost încununată acum de dreapta cea începătoare de viaţă a Atotţiitorului, preacinstită. Căci, văzându-te pe tine, Sfântă Muceniţă Matroana, împurpurată de roşeala curgerii sângelui tău bucurându-te, te-a umplut de lumină. Căruia strigăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Doar pe Hristos singur, viaţa tuturor, L-ai dorit, Sfântă Matroana. Pentru aceasta, ai răbdat cu tă­rie cumplitele biciuiri de la fe­meia cea fărădelege, iar acum, veselindu-te, cânţi: Binecuvân­taţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat ai născut pe Dumnezeu Ceea ce te-ai arătat cu adevărat Maica lui Dum­nezeu, Preacurată, purtând nu­mire dumnezeiască, adeverită potrivit cu naşterea ta. Pentru aceasta, credincioşii te mărim pe tine cu gând dumnezeiesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea­curată stăpână.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise, în groapă, le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Cântarea a 9-a

Irmosul

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ziua ta cea purtătoare de lumină Străluceşte cu Re­vărsări Înţelegătoare de Lu­mină, prin străfulgerările cele Prealuminoase ale Strălucirii Celei în Trei Sori, muceniţă. Întru care prăznuind, păzeşte-ne pe noi, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfântă Muceniţă Matroana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflat-ai răsplătirile durerilor pe care le-ai răbdat de pe urma biciuirilor, mult pătimitoare, dobândind acum moştenirea cerurilor şi găsindu-te în Bise­rica celor întâi-născuţi. Întru care prăznuind, păzeşte-ne pe noi, cu rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unitu-te-ai acum, cu adevă­rat, cu Mirele tău Cel Nemuri­tor, împodobită fiind de florile rănilor Acestuia, preacinstită şi strălucind de cinstitul sânge al muceniciei tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lanţurile greşelilor mele dezleagă-le acum, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut Izvorul milostivirii, de Dumnezeu Fericită şi mă um­ple de bucurie, ca după vredni­cie să te măresc.

Irmosul

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Sosit-a luminoasă prăznuire, iubitorilor de sărbătoare. Po­menirea cea mărită a pătimitoarei lui Hristos, Sfânta Muceniţă Matroana, care înveseleşte toate, luminează cu razele minunilor în lume şi aduce oa­menilor har pururea curgător. Cu rugăciunile ei, Mântuito­rule, mântuieşte lumea Ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Înnoit-ai, Preacurată, cu dumnezeiască naşterea ta, firea cea mântuitoare a pământenilor şi stricată de patimi şi ai ridicat pe toţi din moarte către viaţa nestricăciunii. Pentru aceasta, toţi, după datorie, te fericim, Fecioară Preamărită, precum mai înainte însăţi ai grăit.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Fecioară fără de prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin Preasfântul tău suflet, când ai văzut Răstig­nit de bunăvoie pe Fiul şi Dumnezeul tău. Pe Care, binecuvân­tată, nu înceta a-L ruga să ne dă­ruiască nouă iertare de greşeli.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *