Calendar ortodox pentru ziua de 5 martie 2024: Rugăciunea pentru însănătoșirea oamenilor

Sărbătoarea din data de 5 martie 2024 din calendarul ortodox, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Conon din Isauria, cel ce a primit de la Domnul darul de a porunci duhurilor necurate, dar și de a face minuni.

Rugăciunea tămăduitoare pe care este bine să o rostești pe 5 martie!

Mucenicul Conon, bunul biruitor mucenic, să fie lăudat acum, ca unul ce s-a împotrivit vitejește rătăcirii și s-a luptat pentru Hristos, Dumnezeul tuturor și s-a încununat cu cunună nestricăcioasă.

Sfântul Conon, măritul mucenic, dorind Viața Cea Tainică și Mărirea Cea Neîmbătrânitoare, le-a primit în schimbul desfătării celei trecătoare; pe care să-l cinstim cu cântări, că s-a preamărit.
Cu curăție, ca un înger, viețuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu îngerii, și pe părintele tău l-ai adus la cunoștința lui Hristos. Și pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărturisit, Sfinte Mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toți.Calendar ortodox 5 martie 2024

Sărbătoare 5 martie. Sfântul Mucenic Conon din Isauria este sărbătorit în fiecare an pe data de 5 martie în calendarul ortodox.

Sfântul Mucenic Conon din Isauria s-a născut în secolul I, în satul Vidani din cetatea Isauria, iar persoanele ce locuiau în această zonă aveau o credință aparte pentru Dumnezeu, fiind primită și învățată de către Sfântul Apostol Pavel.

Părinții sfântului au decis să îl căsătorească pe acesta, fără ca el să își dorească acest lucru, cu o fată pe nume Ana.

Chiar înainte de căsătorie, Sfântului Mucenic Conon din Isauria i s-a arătat Sfântul Arhanghel Mihail, iar acesta l-a învățat mai multe despre credință, după care l-a botezat. După nuntă, Sfântul Mucenic Conon din Isauria, a luat o lumânare și a întrebat-o pe soția lui dacă este mai bună lumina sau întunericul, iar aceasta a răspuns că lumina.

Din acel moment, Sfântul Mucenic Conon din Isauria a început să discute despre credința pe care o are, dar și care sunt toate minunile și învățăturile pe care Dumnezeu le are, motiv pentru care atât soția sa, dar și părinții acesteia au primit credința în Hristos.

Nu după foarte mult timp, atât părinții sfântului, cât și soția sa, au trecut la cele sfinte, iar Sfântul Mucenic Conon din Isauria s-a retras complet din viața lumii, dedicându-se astfel doar rugăciunii și lui Dumnezeu.

Dumnezeu a decis să îl recompenseze pe Sfântul Mucenic Conon din Isauria pentru toate faptele pe care le-a făcut, astfel încât i-a oferit darul de a porunci duhurilor necurat, dar și de a face minuni.

Împăratul Domițian a început să caute creștinii din cetate pentru a îi sacrifica, iar Sfântul Mucenic Conon din Isauria a fost prins și supus la multe chinuri, însă acesta a fost salvat de către popor. La doi ani de la acest incident, Sfântul Mucenic Conon din Isauria a trecut la cele sfinte, potrivit pravila.ro.Sărbătoare 5 martie

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Conon din Isauria, sărbătorit pe 5 martie în calendarul creștin

Troparul Sfântului Mucenic Conon din Isauria, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Conon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1

Glasul al 5-lea

Irmosul

Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul Conon, bunul biruitor mu­cenic, să fie lăudat acum, ca unul ce s-a împotrivit vitejeşte rătăcirii şi s-a luptat pentru Hristos, Dumnezeul tuturor şi s-a încununat cu cunună nestricăcioasă.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Conon, măritul mucenic, do­rind Viaţa Cea Tainică şi Mări­rea Cea Neîmbătrânitoare, le-a primit în schimbul desfătării celei trecătoare; pe care să-l cinstim cu cântări, că s-a prea­mărit.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu haina nestricăciunii îmbrăcându-te acum, Mărite Mucenice Co­non, te-ai altoit din rădăcină de măslin sălbatic în măslin bun şi ai adus roadă lui Hristos pe cei ce te-au născut pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezlegându-se de blestemul stricăciunii strămoşeşti, preafe­ricitul mucenic a scuturat jugul rătăcirii şi a făcut pe soţia lui soaţă de trăire curată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Maica lui Dum­nezeu, pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine şi de Sânurile Tatălui nu S-a despărţit, roagă-L neîncetat să mântuiască sufle­tele noastre.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cu Puterea Crucii Tale…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind Lumina, ales-ai a sluji lui Dumnezeu şi ai urât, Mărite Mucenice Conon, întuneci­mea închinării la idoli.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-ţi-ai lui Hristos, cu osârdie, trupul şi sufletul şi bine fiind primit, te-ai găsit faţă către faţă cu Stăpânul, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune ai slobozit popoare numeroase de sub le­gile lor cele părinteşti, înfrun­tând pe cel numit cu numele pierzării, Sfinte Mărite Conon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă-te, mărite, ca să se dea dezlegare de patimile cele sufle­teşti şi trupeşti, celor ce prăznuiesc cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te neîncetat, Prea­curată, Celui Ce a ieşit din coapsele tale, ca să izbăvească de înşelăciunea diavolului pe cei ce te cântă pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul

Cu Puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să slăvesc Răstignirea Ta cea mân­tuitoare.

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, de În­vierea Ta cea din mormânt şi am preaslăvit Puterea Ta cea nebiruită.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpat-ai, fericite, înşelăciu­nea popoarelor şi ai arătat Dumnezeirea lui lisus Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Idolul de piatră cel mincinos, înfricoşându-se de mustrarea ta, a mărturisit că lisus Singur este Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei neînţelepţi s-au înţelepţit, primind de pe buzele cele de piatră schimbarea cea adevă­rată, cea mai presus de fire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Taină negrăită este ceea ce se propovăduieşte prin tine; căci pe cei rătăciţi îi întorci la Dom­nul, mucenice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu Nenuntită şi la limanul tău scăpăm noi, credincioşii.

Cântarea a 5-a

Irmosul

Mânecând, strigăm către tine, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vas de lumină preacurată şi nestricăcioasă te-a făcut Duhul, pe tine, strălucirea şi lauda mucenicilor.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiasca cunoştinţă a graiurilor celor negrăite te-ai îmbogăţit şi cu aceasta ai învă­ţat nenumărate neamuri, prea­cinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Darul minunilor tale văzându-l cei fărădelege, strigau: Dumnezeul lui Conon a biruit înşelăciunea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară după naştere te cântăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut lumii cu Trup pe Dumnezeu Cuvântul.

Cântarea a 6-a

Irmos: Înconjuratu-m-a adâncul…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-a harul, prin rugăciu­nile tale, Preafericite Co­non, creştere şi bogăţie celor ce au crezut; iar împotrivirea le-a fost pierzare celor ce nu au crezut.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat mulţimile demo­nilor ţi s-au supus ţie, fericite, celui ce te-ai supus de bunăvoie lui Dumnezeu, Făcătorului tău, Sfinte Mucenice Conon, Mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mulţimile au fost învăţate de tine să aleagă Dumnezeieşte mila şi au fost povăţuite să urască, preafericite, bogăţia cea iubitoare de argint, în faptă şi în cuvânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rug Nears, Munte şi Scară Însufleţită şi Uşă Cerească, după vrednicie te mărim pe tine, Marie Mărită, Lauda dreptcredincioşilor.

Irmosul

Înconjuratu-m-a adâncul, groapă s-a făcut mie chitul; iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi m-a mântuit dreapta Ta.

CONDAC, glasul al 3-lea

Cu curăţie, ca un înger, vie­ţuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu îngerii, şi pe părintele tău l-ai adus la cunoştinţa lui Hristos. Şi pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărtu­risit, Sfinte Mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a

Irmosul

Cel Ce în cuptorul cel cu foc ai mântuit pe tinerii cei ce cântau cântarea: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Muceniceşte luptându-te, pătimitorule, ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind pe vrăjmaş te-ai ară­tat purtător de biruinţă, stri­gând: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pământ biruitor, iar în cer purtător de cunună al lui Hristos te-ai arătat, mucenice nebiruite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aducând lui Dumnezeu ca o jertfă mântuirea celor din ră­tăcire, strigi: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, pe care Născătoare de Dumnezeu ai făcut-o, Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul pă­rinţilor noştri!

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel Ce S-a Născut…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând pe stăpânitorul lumii întunericului, pră­dat de înşelăciunea cea plină de rătăcire, cu rugăciunile sfântu­lui, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele făcătorilor de rele pe­depsite de tine cu încuviinţare Dumnezeiască, prin duhurile cele pierzătoare, strigau: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu porunca ta cea lucrătoare ai mântuit nevătămat pruncul în fălcile fiarei ca în braţe de maică, strigând neîncetat: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Luminatu-te-ai din belşug, pătimitorule, cu Lumina Cea Întreit Strălucitoare şi cântând Firea Cea în Trei Ipostasuri, ai strigat: preoţi lăudaţi, po­poare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus decât Heruvimii te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu, Marie; că în pânte­cele tău S-a Sălăşluit Acela pe Care, împreună cu Puterile cele netrupeşti, pământenii Îl slă­vim întru toţi vecii.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiu şi Dumnezeu şi în vremurile din urmă S-a Întrupat din Fecioară Maică, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

Cântarea a 9-a

Irmosul: Pe tine, Maica lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind plin de dor nematerialnic, ai dorit să bei paharul lui Hristos. Pentru aceasta, fericite, toţi te fericim.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând în chip bineplăcut lui Dumnezeu, Legii celei Dum­nezeieşti, iar nu plăcerilor, fe­ricite, te-ai arătat bând cu tot sufletul paharul lui Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai podoabă a mu­cenicilor, mărite, înfrumuseţându-te cu preacinstitele răni ale lui Hristos; pentru aceasta toţi cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflându-te acum întru odih­na cea cerească, Mărite Mucenice Conon, scapă-mă din împresurările cele cumplite ale vieţii, pătimi­torule al Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, Munte Sfânt! Bucură-te, Ceea ce eşti Desăvârşirea Cinstitei Feciorii! Bucură-te, Stăpână!

Irmosul

Pe tine, Maica lui Dum­nezeu, cea mai presus de minte şi de cuvânt, care ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Din pruncie lipindu-te de Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, te-ai arătat vas cin­stit al Duhului şi duhurile cele preaviclene le-ai supus şi nevoindu-te, te-ai mărit, după vrednicie. Pentru aceasta toţi, cu credinţă, prăznuim sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Chiverniseşte, Preacurată, ticălosul meu suflet şi ai milă de el, care din pricina mulţimii greşelilor a alunecat în adâncul pierzării, Ceea ce eşti cu totul Nevinovată. Şi în ceasul cel în­fricoşător al morţii, te rog, slobozeşte-mă din mâinile demo­nilor, celor ce mă vor cleveti şi mă izbăveşte.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Prin inima ta cea Curată şi fără prihană, sabie cu adevărat a trecut, Fecioară, când ai vă­zut pe Fiul tău Înălţat pe Cruce, Preacurată, Binecuvân­tată Marie, Scăparea păcătoşi­lor, Născătoare de Dumnezeu, Întărirea credincioşilor.

Sărbătoarea din data de 5 martie 2024 din calendarul ortodox, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Conon din Isauria, cel ce a primit de la Domnul darul de a porunci duhurilor necurate, dar și de a face minuni.

Rugăciunea tămăduitoare pe care este bine să o rostești pe 5 martie!

Mucenicul Conon, bunul biruitor mucenic, să fie lăudat acum, ca unul ce s-a împotrivit vitejește rătăcirii și s-a luptat pentru Hristos, Dumnezeul tuturor și s-a încununat cu cunună nestricăcioasă.

Sfântul Conon, măritul mucenic, dorind Viața Cea Tainică și Mărirea Cea Neîmbătrânitoare, le-a primit în schimbul desfătării celei trecătoare; pe care să-l cinstim cu cântări, că s-a preamărit.
Cu curăție, ca un înger, viețuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu îngerii, și pe părintele tău l-ai adus la cunoștința lui Hristos. Și pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărturisit, Sfinte Mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toți.Calendar ortodox 5 martie 2024

Sărbătoare 5 martie. Sfântul Mucenic Conon din Isauria este sărbătorit în fiecare an pe data de 5 martie în calendarul ortodox.

Sfântul Mucenic Conon din Isauria s-a născut în secolul I, în satul Vidani din cetatea Isauria, iar persoanele ce locuiau în această zonă aveau o credință aparte pentru Dumnezeu, fiind primită și învățată de către Sfântul Apostol Pavel.

Părinții sfântului au decis să îl căsătorească pe acesta, fără ca el să își dorească acest lucru, cu o fată pe nume Ana.

Chiar înainte de căsătorie, Sfântului Mucenic Conon din Isauria i s-a arătat Sfântul Arhanghel Mihail, iar acesta l-a învățat mai multe despre credință, după care l-a botezat. După nuntă, Sfântul Mucenic Conon din Isauria, a luat o lumânare și a întrebat-o pe soția lui dacă este mai bună lumina sau întunericul, iar aceasta a răspuns că lumina.

Din acel moment, Sfântul Mucenic Conon din Isauria a început să discute despre credința pe care o are, dar și care sunt toate minunile și învățăturile pe care Dumnezeu le are, motiv pentru care atât soția sa, dar și părinții acesteia au primit credința în Hristos.

Nu după foarte mult timp, atât părinții sfântului, cât și soția sa, au trecut la cele sfinte, iar Sfântul Mucenic Conon din Isauria s-a retras complet din viața lumii, dedicându-se astfel doar rugăciunii și lui Dumnezeu.

Dumnezeu a decis să îl recompenseze pe Sfântul Mucenic Conon din Isauria pentru toate faptele pe care le-a făcut, astfel încât i-a oferit darul de a porunci duhurilor necurat, dar și de a face minuni.

Împăratul Domițian a început să caute creștinii din cetate pentru a îi sacrifica, iar Sfântul Mucenic Conon din Isauria a fost prins și supus la multe chinuri, însă acesta a fost salvat de către popor. La doi ani de la acest incident, Sfântul Mucenic Conon din Isauria a trecut la cele sfinte, potrivit pravila.ro.Sărbătoare 5 martie

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Conon din Isauria, sărbătorit pe 5 martie în calendarul creștin

Troparul Sfântului Mucenic Conon din Isauria, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Conon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1

Glasul al 5-lea

Irmosul

Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul Conon, bunul biruitor mu­cenic, să fie lăudat acum, ca unul ce s-a împotrivit vitejeşte rătăcirii şi s-a luptat pentru Hristos, Dumnezeul tuturor şi s-a încununat cu cunună nestricăcioasă.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Conon, măritul mucenic, do­rind Viaţa Cea Tainică şi Mări­rea Cea Neîmbătrânitoare, le-a primit în schimbul desfătării celei trecătoare; pe care să-l cinstim cu cântări, că s-a prea­mărit.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu haina nestricăciunii îmbrăcându-te acum, Mărite Mucenice Co­non, te-ai altoit din rădăcină de măslin sălbatic în măslin bun şi ai adus roadă lui Hristos pe cei ce te-au născut pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezlegându-se de blestemul stricăciunii strămoşeşti, preafe­ricitul mucenic a scuturat jugul rătăcirii şi a făcut pe soţia lui soaţă de trăire curată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Maica lui Dum­nezeu, pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine şi de Sânurile Tatălui nu S-a despărţit, roagă-L neîncetat să mântuiască sufle­tele noastre.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cu Puterea Crucii Tale…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind Lumina, ales-ai a sluji lui Dumnezeu şi ai urât, Mărite Mucenice Conon, întuneci­mea închinării la idoli.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-ţi-ai lui Hristos, cu osârdie, trupul şi sufletul şi bine fiind primit, te-ai găsit faţă către faţă cu Stăpânul, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune ai slobozit popoare numeroase de sub le­gile lor cele părinteşti, înfrun­tând pe cel numit cu numele pierzării, Sfinte Mărite Conon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă-te, mărite, ca să se dea dezlegare de patimile cele sufle­teşti şi trupeşti, celor ce prăznuiesc cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te neîncetat, Prea­curată, Celui Ce a ieşit din coapsele tale, ca să izbăvească de înşelăciunea diavolului pe cei ce te cântă pe tine, Maica lui Dumnezeu.

Irmosul

Cu Puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să slăvesc Răstignirea Ta cea mân­tuitoare.

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, de În­vierea Ta cea din mormânt şi am preaslăvit Puterea Ta cea nebiruită.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpat-ai, fericite, înşelăciu­nea popoarelor şi ai arătat Dumnezeirea lui lisus Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Idolul de piatră cel mincinos, înfricoşându-se de mustrarea ta, a mărturisit că lisus Singur este Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei neînţelepţi s-au înţelepţit, primind de pe buzele cele de piatră schimbarea cea adevă­rată, cea mai presus de fire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Taină negrăită este ceea ce se propovăduieşte prin tine; căci pe cei rătăciţi îi întorci la Dom­nul, mucenice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu Nenuntită şi la limanul tău scăpăm noi, credincioşii.

Cântarea a 5-a

Irmosul

Mânecând, strigăm către tine, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vas de lumină preacurată şi nestricăcioasă te-a făcut Duhul, pe tine, strălucirea şi lauda mucenicilor.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiasca cunoştinţă a graiurilor celor negrăite te-ai îmbogăţit şi cu aceasta ai învă­ţat nenumărate neamuri, prea­cinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Darul minunilor tale văzându-l cei fărădelege, strigau: Dumnezeul lui Conon a biruit înşelăciunea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară după naştere te cântăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut lumii cu Trup pe Dumnezeu Cuvântul.

Cântarea a 6-a

Irmos: Înconjuratu-m-a adâncul…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-a harul, prin rugăciu­nile tale, Preafericite Co­non, creştere şi bogăţie celor ce au crezut; iar împotrivirea le-a fost pierzare celor ce nu au crezut.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat mulţimile demo­nilor ţi s-au supus ţie, fericite, celui ce te-ai supus de bunăvoie lui Dumnezeu, Făcătorului tău, Sfinte Mucenice Conon, Mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mulţimile au fost învăţate de tine să aleagă Dumnezeieşte mila şi au fost povăţuite să urască, preafericite, bogăţia cea iubitoare de argint, în faptă şi în cuvânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rug Nears, Munte şi Scară Însufleţită şi Uşă Cerească, după vrednicie te mărim pe tine, Marie Mărită, Lauda dreptcredincioşilor.

Irmosul

Înconjuratu-m-a adâncul, groapă s-a făcut mie chitul; iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi m-a mântuit dreapta Ta.

CONDAC, glasul al 3-lea

Cu curăţie, ca un înger, vie­ţuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu îngerii, şi pe părintele tău l-ai adus la cunoştinţa lui Hristos. Şi pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărtu­risit, Sfinte Mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a

Irmosul

Cel Ce în cuptorul cel cu foc ai mântuit pe tinerii cei ce cântau cântarea: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Muceniceşte luptându-te, pătimitorule, ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind pe vrăjmaş te-ai ară­tat purtător de biruinţă, stri­gând: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pământ biruitor, iar în cer purtător de cunună al lui Hristos te-ai arătat, mucenice nebiruite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aducând lui Dumnezeu ca o jertfă mântuirea celor din ră­tăcire, strigi: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, pe care Născătoare de Dumnezeu ai făcut-o, Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul pă­rinţilor noştri!

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel Ce S-a Născut…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând pe stăpânitorul lumii întunericului, pră­dat de înşelăciunea cea plină de rătăcire, cu rugăciunile sfântu­lui, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele făcătorilor de rele pe­depsite de tine cu încuviinţare Dumnezeiască, prin duhurile cele pierzătoare, strigau: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu porunca ta cea lucrătoare ai mântuit nevătămat pruncul în fălcile fiarei ca în braţe de maică, strigând neîncetat: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Luminatu-te-ai din belşug, pătimitorule, cu Lumina Cea Întreit Strălucitoare şi cântând Firea Cea în Trei Ipostasuri, ai strigat: preoţi lăudaţi, po­poare preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus decât Heruvimii te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu, Marie; că în pânte­cele tău S-a Sălăşluit Acela pe Care, împreună cu Puterile cele netrupeşti, pământenii Îl slă­vim întru toţi vecii.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiu şi Dumnezeu şi în vremurile din urmă S-a Întrupat din Fecioară Maică, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii!

Cântarea a 9-a

Irmosul: Pe tine, Maica lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind plin de dor nematerialnic, ai dorit să bei paharul lui Hristos. Pentru aceasta, fericite, toţi te fericim.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând în chip bineplăcut lui Dumnezeu, Legii celei Dum­nezeieşti, iar nu plăcerilor, fe­ricite, te-ai arătat bând cu tot sufletul paharul lui Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Conon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai podoabă a mu­cenicilor, mărite, înfrumuseţându-te cu preacinstitele răni ale lui Hristos; pentru aceasta toţi cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflându-te acum întru odih­na cea cerească, Mărite Mucenice Conon, scapă-mă din împresurările cele cumplite ale vieţii, pătimi­torule al Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, Munte Sfânt! Bucură-te, Ceea ce eşti Desăvârşirea Cinstitei Feciorii! Bucură-te, Stăpână!

Irmosul

Pe tine, Maica lui Dum­nezeu, cea mai presus de minte şi de cuvânt, care ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Din pruncie lipindu-te de Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, te-ai arătat vas cin­stit al Duhului şi duhurile cele preaviclene le-ai supus şi nevoindu-te, te-ai mărit, după vrednicie. Pentru aceasta toţi, cu credinţă, prăznuim sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Chiverniseşte, Preacurată, ticălosul meu suflet şi ai milă de el, care din pricina mulţimii greşelilor a alunecat în adâncul pierzării, Ceea ce eşti cu totul Nevinovată. Şi în ceasul cel în­fricoşător al morţii, te rog, slobozeşte-mă din mâinile demo­nilor, celor ce mă vor cleveti şi mă izbăveşte.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Prin inima ta cea Curată şi fără prihană, sabie cu adevărat a trecut, Fecioară, când ai vă­zut pe Fiul tău Înălţat pe Cruce, Preacurată, Binecuvân­tată Marie, Scăparea păcătoşi­lor, Născătoare de Dumnezeu, Întărirea credincioşil.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *